Obec Korouhev

Obsah stránky

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 25. 2. 2021

 Zasedání zastupitelstva obce Korouhev

Svolávám tímto, v souladu s § 91 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zasedání zastupitelstva obce Korouhev.

Místo konání: Kulturní dům v Korouhvi čp. 26

 

Doba konání: 25. 2. 2021 od 18:00 hodin

 

Navržený program:

 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

 2. Schválení programu

 3. Informace o činnosti - starosta, místostarosta, komise a výbory

 4. Úkoly z minulých jednání zastupitelstva

 5. Účetní závěrka Obce Korouhev za rok 2020

 6. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Korouhev za rok 2020

 7. Inventarizační zpráva rok 2020

 8. Rozpočtové opatření č. 1

 9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Korouhev

 10. Zastupování obce v MAS POLIČSKO

 11. LIKO SVITAVY a.s. – dodatek č. 19

 12. Zmocnění společnosti LIKO SVITAVY a.s.

 13. Smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice

 14. Darovací smlouva obce Správě a údržbě silnic Pardubického kraje

 15. Darovací smlouva Pardubického kraje obci

 16. Prodej pozemku

 17. Věcné břemeno s ČEZ Distribuce, a.s.

 18. Smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření budoucí smlouvy o připojení

 19. Různé a diskuse

 

 

                                                                                      

Opatření z důvodu nákazy COVID -19 pro všechny účastníky jednání:

 1. Při příchodu do kulturního domu (dále jen KD) je každý povinen umýt si ruce mýdlem a vydezinfikovat poskytnutým dezinfekčním prostředkem

 2. Při jednání i pohybu v KD budou dodržovány minimální rozestupy 2 m

 3. Nebudou poskytovány žádné písemné materiály.

 

 

 

V Korouhvi 17. 2. 2021                                                            Ladislav Filipi v. r. 

                               starosta obce Korouhev

 

 

Vyvěšeno: 17. 2. 2021                                                           Sejmuto: 25. 2. 2021

Datum a čas: 17.02.2021 14:15
Napsal: Veronika Jílková
Kategorie: Aktuality

Patička stránky

Webové stránky pro obce provozuje Obce na webu s.r.o. | copyright © 2021 Obec Korouhev | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | RSS | Tisk | Textová verze | Administrace